پاتریک هاول

کوچ حرفه ای رهبران

بازخورد: مهارت کوچینگ ارتباطی برای مدیران رهبر

پاسخگویی: روزهای اداری از ساعت ۱۰ الی ۱۸

پیشنهادات و انتقادات خود را ارسال کنید.

    خانهپلن هادوره هاحساب من